|Palīdzība|reģistrēties vai Ienākt
Detalizētā meklēšana
Sestdiena, 14:38:23
Kas ir interneta izsole?
Kā zināms, izsole ir sena un pārbaudīta metode, kā noteikt preces vērtību tirgū, kā arī iespēja iegādāties unikālus priekšmetus par paša izvēlētu cenu.

Izsoles.lv piedāvā šādu iespēju ikvienam portāla lietotājam no jebkuras vietas pasaulē, turklāt bez maksas. Viss kas nepieciešams, ir dators un interneta pieslēgums.

Ja jau sen vēlies atbrīvoties no savas šujmašīnas, vai arī iegādāties skaistu gleznu, pievienojies Izsoles.lv lietotāju pulkam. Dažādie izsoļu veidi un iespējas Tev veiksmīgi palīdzēs gan pirkt, gan arī pārdot.
Kā kļūt par lietotāju?
Lai kļūtu par izsoles.lv lietotāju, nepieciešams reģistrēties.

Reģistrēties ir atļauts personām, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

Reģistrācijas laikā ir jāaizpilda forma, kā arī jāpiekrīt Izsoles.lv noteikumiem. Pēc apstiprināšanas uz norādīto E-pastu tiks nosūtīta aktivizācijas vēstule ar aktivizācijas saiti. Nospiežot uz saites, Tavs lietotāja vārds tiks aktivizēts.

Reģistrējoties mūsu portālā obligāti jānorāda korekti personas dati. Šī informācija ir aizsargāta un bez Tavas piekrišanas netiks nevienam izpausta.

1. Korekti personas dati garantē izsoles godīgu norisi.
2. Ar Tavu piekrišanu dati var tik izmantoti darījumu veidlapā, izsolei beidzoties.
3. Mums būs vieglāk Tev palīdzēt problēmu gadījumos.

Kad reģistrācija ir noritējusi veiksmīgi, pirkšana un pārdošana var sākties.

Ja rodas papildus jautājumi par reģistrāciju, raksti vēstuli uz info@izsoles.lv.
Kādi ir izsoļu portāla noteikumi?
ELEKTRONISKS LĪGUMS PAR INTERNETA IZSOLES PAKALPOJUMIEM

Izsoles SIA (turpmāk tekstā IZSOLES ) reģ.Nr. 40003973790, ar juridisko adresi Klīveru ielā 1 - 45, Rīgā, LV-1048, no vienas puses, un fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies www.izsoles.lv mājas lapā un aktivizējusi savu dalībnieka vārdu (turpmāk tekstā - Izsoles dalībnieks) no otras puses (abi kopā - Puses), noslēdz šādu līgumu par interneta izsoles pakalpojumiem (turpmāk tekstā - Līgums).

Izsoles dalībnieks apliecina, ka viņš ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona. Juridiskas personas pārstāvis apliecina, ka ir pilnvarots rīkoties juridiskās personas vārdā un uzņemties tās vārdā tiesības un pienākumus.

1. Līguma priekšmets.

1.1. Saskaņā ar šo Līgumu fiziska vai juridiska persona kļūst par interneta izsoles dalībnieku un iegūst tiesības izmantot interneta izsoles pakalpojumus interneta adresē www.izsoles.lv (turpmāk tekstā - Interneta izsole) saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.2. Interneta izsole ir interneta adresē www.izsoles.lv izvietotu programmu kopums, virtuāla informācijas vide, kas nodrošina Izsoles dalībniekam infrastruktūru preču vai pakalpojumu (turpmāk tekstā - Preces) pirkšanai un pārdošanai, izmantojot izsoles principu ar augšupejošu soli.

2. IZSOLES saistības.

2.1. IZSOLES uztur Interneta izsoli ar adresi www.izsoles.lv un nodrošina virtuālo vidi izsoles darījumu veikšanai.

2.2. IZSOLES nepiedalās tiesiskajās attiecībās starp Izsoles dalībniekiem, kuri savā starpā noslēguši vai vēlas noslēgt Preču pirkuma darījumu ar Interneta izsoles starpniecību, tai skaitā, kā Puse vai kā Pušu pilnvarota persona nepiedalās sarunās, darījuma noslēgšanā, darījuma izpildē Interneta izsolē.

2.3. IZSOLES pēc Izsoles dalībnieka uzaicinājuma piedalās ar Interneta izsoli saistītu strīdu risināšanā, neuzņemoties atbildību par strīda rezultātu un pušu pieņemtajiem lēmumiem.

2.4. IZSOLES neatbild par nekorektu vai pretlikumīgu Interneta izsoles pakalpojumu izmantošanu. Izsoles dalībnieks ir personīgi atbildīgs par dalību Interneta izsolē.

2.5. IZSOLES nav Interneta izsolē piedāvāto Preču īpašnieks, pārdevējs vai izplatītājs un neatbild par Interneta izsolē piedāvāto Preču reālo esamību, kvalitāti, derīgumu konkrētam mērķim, Interneta izsoles dalībnieku sniegtās informācijas atbilstību patiesībai un trešo personu tiesību ievērošanu, kā arī par citiem ar Preci saistītiem jautājumiem.

2.6. IZSOLES negarantē pastāvīgu piekļūšanu Interneta izsolei un Interneta izsoles pakalpojumu izmantošanu, ja piekļuve Interneta izsolei nav iespējama no IZSOLES neatkarīgu iemeslu dēļ.

2.7. IZSOLES ir tiesības ierobežot vai pārtraukt Izsoles dalībnieka piekļuvi Interneta izsolei, tai skaitā izņemt no Interneta izsoles Izsoles dalībnieka ievietotu Preci, ja Izsoles dalībnieks neievēro vai pārkāpj šī Līguma noteikumus.

3. Izsoles dalībnieka saistības.

3.1. Izsoles dalībniekam ir tiesības, reģistrējoties Interneta izsolē, izmantot tās pakalpojumus:
3.1.1. pārdodot - ievietot piedāvājumu Preču pārdošanai Interneta izsolē un noteikt Preces izsoles noteikumus, aizpildot pārdošanas anketu vai citā veidā vienojoties ar IZSOLES ;
3.1.2. pērkot - solīt par Interneta izsolē ievietotajām Precēm.

3.2. Izsoles dalībnieks apņemas:
3.2.1. izmantot Interneta izsoli, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, labā ticībā un atbilstoši vispārpieņemtajai darījumu slēgšanas praksei;
3.2.2. reģistrējoties Interneta izsolei, sniegt vienīgi patiesu informāciju, pieprasītajā apjomā.

3.3. Izsoles dalībnieks - pārdevējs, piedāvājot Preci Interneta izsolē, apliecina, ka viņam ir likumīgas tiesības Preci pārdot, ir atbildīgs par Preces reālo esamību un apņemas:
3.3.1. piedāvāt Interneta izsolē Preci, kas atbilst normatīvo aktu prasībām attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību, preces vai pakalpojuma drošību, konkurenci un citām tiesību normām;
3.3.2. piedāvāt Interneta izsolē vienīgi tādu Preci, kuru atļauts un iespējams brīvi pārdot;
3.3.3. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniegt nepieciešamo informāciju par Preci, izplatīt vienīgi patiesas ziņas par Preci, detalizēti un precīzi aprakstot tās stāvokli un kvalitāti, kā arī nodrošināt, lai informācija par Preci tiktu izplatīta veidā, kas atbilst normatīvo aktu prasībām;
3.3.4. nepārkāpt un neaizskart autortiesības, patentu tiesības, trešo personu tiesības, tirdzniecības markas un citus intelektuālās darbības rezultātus;
3.3.5. nodrošināt, ka Prece neveicina noziegumu izdarīšanu, starpnacionālu konfliktu izraisīšanu, nav nepieklājīga vai pornogrāfiska rakstura, nesatur datorvīrusus, kā arī citas datorprogrammas, kas virzītas uz zaudējumu nodarīšanu;
3.3.6. nodrošināt fizisko personu datu, kas nonākuši Izsoles dalībnieka rīcībā, piedaloties Interneta izsolē, aizsardzību un glabāt noslēpumā trešo personu paroli;
3.3.7. izskatīt pretenzijas par Interneta izsolē pārdoto Preci.
3.4. Izsoles dalībnieks - pircējs, solot par preci visaugstāko cenu, apņemas to nopirkt.

3.5. Izsoles dalībnieks - pārdevējs apņemas pārdot preci par izsolē nosolīto visaugstāko cenu Izsoles dalībniekam (pircējam), kurš šo cenu nosolījis, izņemot gadījumus, ja nav sasniegta minimālā pārdošanas cena, kas norādīta pārdošanas anketā.

3.6. Izsoles dalībnieks apņemas noslēgt Interneta izsolē nosolītās Preces pirkuma līgumu atbilstošo izsoles rezultātiem 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles noslēguma dienas.

3.7. Izsoles dalībnieks apņemas nekavējoties informēt IZSOLES , ja nav iespējams izmantot Interneta izsoles pakalpojumus.

3.8. Izsoles dalībnieks apņemas atlīdzināt IZSOLES un trešajām personām savas rīcības rezultātā radušos zaudējumus.

4. Līguma termiņš, grozījumu veikšana un Līguma laušana.

4.1. Šis Līgums ir noslēgts elektroniskā veidā starp IZSOLES un Izsoles dalībnieku un stājas spēkā brīdī, kad Izsoles dalībnieks ir nospiedis taustiņu „Reģistrēties”. Līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4.2. IZSOLES ir tiesības izdarīt grozījumus šajā Līgumā, publicējot attiecīgos grozījumus interneta adresē www.izsoles.lv . Katram Izsoles dalībniekam individuāli tiek nosūtīti grozījumi uz reģistrējoties norādīto elektroniskā pasta adresi. Izsoles dalībniekam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc veikto grozījumu publicēšanas, nosūtot IZSOLES paziņojumu par Līguma laušanu. Ja Izsoles dalībnieks 20 (divdesmit) dienu laikā pēc grozījumu publicēšanas nav paziņojis par Līguma laušanu, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis publicētajiem grozījumiem.

4.3. IZSOLES ir tiesības nekavējoties lauzt Līgumu un liegt Izsoles dalībniekam pieeju Interneta izsoles pakalpojumiem, par to paziņojot Izsoles dalībniekam, ja Izsoles dalībnieks ir pārkāpis kādu Līguma noteikumu.

4.4. Izsoles dalībniekam un IZSOLES ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot otrai Pusei par nodomu lauzt Līgumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 5. Citi noteikumi.

51. Līgumam, no tā izrietošajām tiesiskajām attiecībām un pirkuma darījumiem, kas tiek slēgti, izmantojot Interneta izsoli, piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un noteikumi.

5.2. Puses vienojas visus strīdus, vai domstarpības, kas varētu rasties pēc šī Līguma noslēgšanas, iespēju robežās risināt pārrunu ceļā. Ja radušos strīdus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tie tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem tiesā.

5.3. Visi paziņojumi šī Līguma ietvaros uzskatāmi par nosūtītiem, ja tie ir nosūtīti: IZSOLES - uz adresi info@izsoles.lv; Izsoles dalībniekam - uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi.
Kā nopirkt?
Izsoles ir izkārtotas kategoriju kokā, tas arī būs galvenais palīgs vēlamās preces meklējumos. Ja ir zināms tikai preces nosaukums, taču nezini kurā kategorijā tā atrodas, izmanto izsoļu meklētāju lapas augšdaļā.

Kad esi atradis interesējošo preci, cītīgi iepazīsties ar izsoles aprakstu, termiņiem, kā arī piegādes un apmaksas nosacījumiem. Tas ir svarīgi, jo veicot likmi Tu apstiprini, ka ar preci esi pietiekoši iepazinies un piekrīti piegādes un apmaksas nosacījumiem. Ja tomēr preces apraksts šķiet nepilnīgs, uzdod papildus jautājumus pārdevējam.

Ja neesi pārliecināts, ka, izsolei beidzoties, tev būs pieejams internets, izmanto iespēju - automātiskā pārsolīšana. Sistēma automātiski veiks likmes tavā vietā. Sīkāk par šo un citām izsoļu funkcijām lasi sadaļā Pirkšana.

Kad izsole ir beigusies un esi kļuvis par tās uzvarētāju, uz e-pastu tiks nosūtīta kontaktinformācija par pārdevēju, arī pārdevējs saņems Tavus kontaktus. Kad darījums ir veiksmīgi noticis, atliek vien atstāt atsauksmi par darījuma partneri.

*Atceries - Tavai atsauksmei ir liela nozīme, jo tā veido otra lietotāja kopējo vērtējumu un turpmāk būs apskatāma ikvienam lietotājam.
Kā pārdot?
Izvēlies atbilstošu kategoriju, kurā atradīsies Tava izsole tā, lai citiem lietotājiem būtu viegli to atrast. Vienai izsolei var norādīt arī papildus kategoriju, piemēram ļoti vecs divritenis vienlaicīgi var atrasties zem kategorijām - velosipēdi un antikvāri priekšmeti.

Izsoles attēliem un aprakstam pievērs lielu vērību, jo no tā ir atkarīgs, cik veiksmīgi noritēs Tavs darījums. Sastādi precīzu un detalizētu aprakstu un pievieno attēlus. Svarīgi lai izsoles dalībniekiem būtu pēc iespējas plašāka informācija par Tavu izsoli, tad nebūs jāatbild uz daudziem dalībnieku jautājumiem un ietaupīsi savu laiku.

Norādi izsoles veidu, ilgumu, sākuma cenu, valūtu un citus izsoles parametrus. Ja vēlies norādīt papildus savus nosacījumus, ievadi tos laukā - Piezīmes par piegādi un apmaksu. Sīkāku informāciju par izsoļu veidiem un to priekšrocībām lasi sadaļā Pārdošana.

Kad visi lauki ir aizpildīti, iesniedz izsoli un pēc tam seko tās gaitai. Centies nekavēties ar atbildēm uz dalībnieku jautājumiem, tā par sevi radīsi laba tirgotāja iespaidu.

Kad izsole ir beigusies, uz e-pastu tiks nosūtīta kontaktinformācija par pircēju, arī pircējs saņems Tavus kontaktus. Kad darījums ir veiksmīgi noticis, atliek vien atstāt atsauksmi par darījuma partneri.

*Atceries - Tavai atsauksmei ir liela nozīme, jo tā veido otra lietotāja kopējo vērtējumu un turpmāk būs apskatāma ikvienam lietotājam.
Ko vēl der zināt?
Esi pieklājīgs pret citiem portāla lietotājiem, tas noteikti veicinās darījumu veiksmīgu norisi.

Ne vienmēr otram lietotājam internets ir pieejams katru dienu, tāpēc atbildes uz Tavām e-pasta vēstulēm var tikt nosūtītas pēc dažām dienām.

Ja nepamatoti esi saņēmis negatīvu atsauksmi, vai arī esi pamanījis citu lietotāju nekorektu rīcību, neatbildi ar to pašu, bet informē Izsoles.lv administrāciju par šo gadījumu.

Tev ir iespēja mainīt datus par savu izsoli, vai izņemt to no aktīvo izsoļu saraksta, ja nav veikta neviena likme.

Veidojot izsoles aprakstu, izmanto teksta formatēšanas iespējas. Pārskatāms un labi noformēts preces apraksts piesaistīs papildus uzmanību Tavai izsolei.

Lūdzam būt saprotošam pret jaunajiem portāla lietotājiem, atsauksmes par darījumu un atbildes uz jautājumiem var kavēties, jo lietotājs vēl nav pilnībā apguvis visas portāla iespējas.

Problēmu vai neskaidrību gadījumos portāla administrācija Tev vienmēr sniegs atbalstu.
Kas ir Izsoles.lv!
Izsoles.lv ir izsoļu nams internetā, kurš nodrošina kvalitatīvu un ērtu izsoles norisi starp pārdevēju un pircēju. Galvenie ieguvumi, lietojot interneta izsoļu namu izsoles.lv:

pircējam:
• iespēja iegūt unikālas preces,
• iespēja iegūt preces par zemāku cenu, nekā citur,
• droša izsole internetā,
• ietaupīts laiks, iegādājoties sev nepieciešamās preces,
• iespēja piedalīties izsolēs no jebkuras vietas pasaulē;


pārdevējam:
• mazas izmaksas izsoles organizēšanā,
• iespēja pārdot unikālus produktus,
• iespēja pārdot produktus ar īpašiem piedāvājumiem (piemēram, akcijas preces),
• iegūt maksimālo cenu, kādu pircējs gatavs maksāt par piedāvāto preci.
• iespēja organizēt slēgtās izsoles

Atsauksmēm, ieteikumiem, kļūdu ziņojumiem

Vārds:   
e-pasts: 
Ziņojuma teksts:

Ziņojuma teksts: